Veg

Geovita har siden starten hatt hovedtyngden av prosjektene knyttet til store vegprosjekter i bynære strøk.

Typisk for våre vegprosjekter er at de enten har dype byggegroper for å etablere bergpåhugg for tunneler eller fundamentering av bruer og betongtunneler.

Bygging av veg i bystrøk krever god kunnskap om anleggsteknikk og tverrfaglig samarbeid med vegplanleggere, byggeteknikere, VA-ingeniører og landskapsarkitekter for å nevne noen sentrale fag.