Freja Hoflund
Ingeniørgeologi
48 50 40 91
fho@geovita.no